utökas för att kunna möta elever på individ-, grupp- och hälsofrämjande undervisning på gruppnivå Förutom basprogram har skolsköterskan erbjudit/bistått.

3544

Obligatorisk på högskoleförberedande program. Engelska 7, 100p *Hälsofrämjande program på individ- och gruppnivå. *Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn 

Hälsofrämjande insatser kan utgöras av hälsosamtal om livsstil, till exempel: sömn; kost Hälsoarbetet bör utgå från de tre systemnivåerna individ, grupp och organisation för att vara effektfullt (Hultberg, (2010). Hälsoarbetet på individnivå syftar till att utveckla de personliga resurserna för exempelvis mer ork, på gruppnivå för ökad trivsel och bättre psykosocialt arbetsklimat. arbete på individ- och gruppnivå samt kunna medverka i samhälls- och organisationsinriktat hälsoarbete - identifiera och värdera strategier för hälsofrämjande arbetsplatser och hälsopedagogiska program samt utarbeta och genomföra dessa på individ- och gruppnivå - tillämpa och värdera olika pedagogiska teorier ”Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Hälsofrämjande åtgärder fokuserar på människors självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.” ”Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. Målet med det Fysiska, psykiska och emotionella stressreaktioner, samt strategier för stresshantering på individ- och gruppnivå. Innehåll - Entreprenörskap i hälsofrämjande arbete Entreprenöriella principer av relevans för hälsofrämjande arbete; Utvecklings- och förbättringsarbete Innehåll - Kost Grundläggande näringslära och kostens • Sociala determinanter och ojämlikhet i hälsa • Vanligt förekommande begrepp inom folkhälsovetenskapen • Folkhälsovetenskapliga strategier på samhällsnivå • Hälsofrämjande metoder på individ och gruppnivå • Att tänka på vid val av strategi och metod i hälsofrämjande arbete • Planering och utvärdering av Begreppet hälsofrämjande faktorer på arbetsplatsen har valts för att skilja detta från det i litteraturen vanligare ordet ”friskfaktorer”. Friskfaktorer inrymmer ett holistiskt perspektiv som förutsätter att friskfaktorer finns på de olika nivåerna individ, grupp, uppgift och organisation liksom i den totala livsmiljön (1).

Hälsofrämjande program på individ och gruppnivå

  1. Ambulanssjukvarden vasternorrland
  2. Anna e green
  3. Vårdcentral centrumkliniken trelleborg
  4. Näröppet motala öppettider
  5. What is mora accipiendi

Sekundärpreventivt hälsoarbete vid folkhälsosjukdomar. Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn. Stress och stresshantering. Missbruk och beroende. Sexualitet och samlevnad samt STI (sexually transmitted infections). Kursen syftar till att deltagaren skall uppnå kompetens i hälsofrämjande och förebyggande arbete inom arbetslivet för att självständigt kunna bedriva arbete på individ och gruppnivå som företagssköterska.

inriktning hälsofrämjande livsstil. 5. Högskolan Individnivå. Gruppnivå träningsprogram för hälsa och prestation utifrån rådande förutsättningar. prestationsperspektiv i relation till individens hälsostatus och aktivitetsnivå.

Hälsoupplysning individuellt och i grupp. Hälsoprofil som verktyg.

Hälsofrämjande program på individ- och gruppnivå. Kommunikation och coachning. Kunskapskrav Betyget E. Eleven redogör översiktligt för faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

Missbruk och beroende. Kursen innehåller bland annat: sociala determinanter för hälsa ojämlikhet i hälsa genusperspektiv och folkhälsa informationssökning, källkritik och referenser förändringsteorier i hälsofrämjande arbete folkhälsovetenskapliga strategier på samhällsnivå mekanismer och metoder för att befrämja hälsa i befolkningen hälsofrämjande metoder på individ- och gruppnivå planering och utvärdering av hälsofrämjande arbete.

Hälsofrämjande program på individ och gruppnivå

Hälsofrämjande metoder på individ och gruppnivå. Att tänka på vid val av strategi och metod i hälsofrämjande arbete. Planering och utvärdering av hälsofrämjande arbete. Informationssökning, källkritik och referensskrivning. Skrev ”Mota Olle i grind:… Många hälsopedagoger arbetar i större företag och organisationer och inom företagshälsovården. En del väljer att bli egna företagare.
Systembolaget linnegatan öpp

Arbetar med tillit mellan verksamheterna. Barnteam Norrköping Barnsamverket (2017) hälsofrämjande arbete hade flyttat från den akademiska arenan och var nu erkänd som en betydelsefull del av hälso- och sjukvårdens arbete. Sjuksköterskors ansvarsområde innefattar att arbeta både hälsofrämjande och förebyggande med fokus på alla åldersgrupper både på individ- och gruppnivå (Wilhelmsson & Lindberg, 2007). - visa förståelse för vetenskap och beprövad erfarenhet, dess samband samt betydelse för framtida yrkesutövning inom ämnesområdet.

Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn. Stress och stresshantering. Missbruk och beroende.
Muslimsk begravningsplats malmö

photoshop illustrator tutorials
plöja jord
hebreiska översättning
applikationsutvecklare för mobila enheter
filmmanus kurs distans

Realtidsstatistik på gruppnivå och intuitiva funktioner för tvärprofessionella samarbeten (medarbetare, chefer, HR och ledning) för optimala resultat. Medarbetardrivna åtgärder genom kontinuerlig, faktabaserad dialog om hälsa och psykosocial arbetsmiljö, vilket hjälper chefer att bli processledare.

Hälsofrämjande. Livsvillkor. Individinriktad på gruppnivå. Programmet skräddarsys för varje individ, är interaktiv och ger personlig feedback.


Nordea virtuellt kreditkort
johan elfver

Provmoment 3; Hälsovägledning på gruppnivå. Anvisning Läs i kurslitteraturen och sök själv aktivt information om:-Hälsa, folkhälsa och folkhälsoarbete och begrepp inom området t.ex. hälsa och sjukdom-Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete t.ex. att hjälpa människor att fatta hälsobeslut

Implikationer Folksjukdomar och förebyggande hälsoarbete.

bachelorprogrammet har främst fokus på hälsofrämjande arbete på individ- och gruppnivå, medan masterprogrammet har som tidigare fokus på samhällsnivå.

Arbetar med tillit mellan verksamheterna. Barnteam Norrköping Barnsamverket (2017) hälsofrämjande arbete hade flyttat från den akademiska arenan och var nu erkänd som en betydelsefull del av hälso- och sjukvårdens arbete. Sjuksköterskors ansvarsområde innefattar att arbeta både hälsofrämjande och förebyggande med fokus på alla åldersgrupper både på individ- och gruppnivå (Wilhelmsson & Lindberg, 2007). - visa förståelse för vetenskap och beprövad erfarenhet, dess samband samt betydelse för framtida yrkesutövning inom ämnesområdet. Färdighet och förmåga Efter avslutad utbildning ska studenten: - visa god förmåga att leda, motivera och coacha på individ- och gruppnivå inom idrottsliga och hälsofrämjande aktiviteter. arbete på individ- och gruppnivå samt kunna medverka i samhälls- och organisationsinriktat hälsoarbete - identifiera och värdera strategier för hälsofrämjande arbetsplatser och hälsopedagogiska program samt utarbeta och genomföra dessa på individ- och gruppnivå - tillämpa och värdera olika pedagogiska teorier - Kan sägas vara hälsofrämjande för de individer som inte tillhör en riskgrupp. att vara hälsofrämjande och förebyggande.

Hälsofrämjande program på individ- och gruppnivå. Sekundärpreventivt hälsoarbete vid folkhälsosjukdomar. Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn. Stress och stresshantering. Missbruk och beroende. Sexualitet och samlevnad samt STI (sexually transmitted infections).